Tuesday, July 26, 2005

بگوييد خدايتان در کجای آسمان پنهان شده


هم ميهن! جان زندانيان سياسی در خطر جــدی است، آنها را فراموش نکنيم


سکوتتان در اين دوران جنايت است،جنايت.باور کنيد چيزي حتي بالاتر از جنايت. آخر چرا بايد آفتاب عمر جوانان کرد بدست جلادان رژيمهاي گرگ صفت غروب کند؟
آريا هستم جواني بيست و پنج ساله مهابادي
متن کامل نامهً "آريا" جوان مهابادی[+]
....................

از آسمان کوفته خواهد باريد

گوشت انسان چه مزه ای دارد
شما که همه چيز خواريد
و هر چيز را بر ديگران
حرام می دانيد
بگوييد خدايتان در کجای آسمان پنهان شده
با کدام حوری در عشرت است
که صدای ما را نمی شنود
چگونه رويش می شود
باز هم پيامبر صادر کند
ژيلا مساعد - دوشنبه ٣ مرداد ١٣٨۴ – ٢۵ ژوئيه ٢٠٠۵ [+]
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس

جـــدائـی ديــن از دولــت
با توجه به ماهيت ايدئولـوژيک نظام اسـلامی و جايگاه اسلام– بعنوان يک حقيقت برتر– و با توجه به نقش، مقام و منزلت امام يا ولی فقيه – بعنوان "پيشوا" و "تجسم عينی ايدئولوژی اسلام" – عقيده نظريه پردازان "اسلام راستين" در بارهً عـدم جدائی دين از دولت قابـل درک است، زيرا که امام يا ولی فـقـيـه در کنـار قـدرت اجـرائی نيست، او خود، مسئولـيت مستـقـيـم سياسی جامعه را دارا است و رهـبـری مستـقـيـم اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سياست خارجی و اداره امور داخلی جامعه با اوست. امام يا ولی فقيه هم پيشوای دين است و هم رئيس و رهبر دولت. بنابراين در عقايد نظريه پردازان "اسلام راستيـن" مسئـله ای بنام جدائی دين از دولت– اساساً– نمی تواند وجود داشته باشد، چـرا که در حقيقت، امامت جنبه معنوی شخصيت امام و خلافـت، جنبهً سياسی– اجتـماعی شخصيت اوست. مسئوليت امامت و خلافت در فلسفه سياسی اسلام يکسان است و تـفـاوتی ندارد. بر اين اساس است که دکتر شريعتی، مجاهدين خلق و ديگران جــدائی ديـن از دولـت (حکومت) را "انعکاسی از فکـر الـقـائی جديـد غـربی و سـاختـه و پرداختـه ابر قدرت ها" می دانند و تاًکيد می کنند که "نظريه جــدائی ديـن از دولـت را قــدرت هـائی بنـام تشيـع سـاختـه اند... اين نظريه، تعبير ديگری است از تـفـکـيـک سيـاست از روحـانـيـت".
برگــزيــده از کتـاب
مـلاحـضـاتــی در تـاريـخ ا يــــــــرا ن (عـلـل تاريـخـی عـقـب مـانـدگـی هـای جـامـعـهً ايــران) - پژوهشی از "دکتر علی ميرفطروس" [+]
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~
باقر آباد، پايين دست پايتخت
مصاف حاشيه نشين ها با زندگى فقيرانه

باقر آباد نه دوزخ است، نه بهشت. يكى از همان مناطقى است كه ۸ ميليون نفر «حاشيه نشين» اين سرزمين را در خود جاى داده است. باقر آباد نه زشت است، نه زيبا. كه هم زشت است و هم زيبا. با اين همه تمام آنچه كه در ذهن ما «متن نشين» هاى شهرى براى تعريف يك زندگى متوسط و مدرن مى گذرد در اينجا رنگ مى بازد. رنگ مى بازد چون باقر آباد پايين تر از متن ماست. آنچنان كه از مدار صفر درجه نيازها و آرزوهاى ما نيز مى گذرد و خط فقر را در مى نوردد و خود را به جايى مى رساند كه برايش تعريفى نيست
احمد جلالى فراهانى - يکشنبه ٢ مرداد ١٣٨۴ – ٢۴ ژوئيه ٢٠٠۵[+]
.....................
اتحادیه اروپا با محکوم کردن اعدام دو نوجوان همجنسگرا در مشهد، از ایران خواست قانونی در منع اعدام نوجوانان تصویب کند.
محمود اصغری و ایاز مرحومی، 16 و 18 ساله بودند هفته گذشته در مشهد به دار آویخته شدند.
گزارش راديو فردا[+]

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home