Saturday, July 23, 2005

زندانها و زندانيان بانام و بي نام و نشان اين سرزمين


هم ميهن! جان زندانيان سياسی در خطر جــدی است، آنها را فراموش نکنيم


امروز، شنبه يکم مرداد ۱۳۸۴ برابر با بيست و سوم ژوئيه ۲۰۰۵
محاكمه چهار وبلاگ‌نويس در قم!؟
اتهـام: " تبليغ عليه نظام و توهين به مقامات و شخصيت‌ها" !؟

اخیرا لوس بانین، دبیر سابق سفارت هلند در تهران در مقاله ای نوشت از زندان رجایی شهر کرج برای پنهان کردن زندانیان سیاسی به کار گرفته می شود و زندانیان سیاسی در رجایی شهر مجبورند باجنایتکاران خطرناکی چون قاتلان، تجاوز کنندگان به عنف و معتادان هم سلول باشند. خانم بانین با اشاره به این که مرگ های مرموز اتفاقی عادی در زندان رجایی شهر است، توجه مجامع بین المللی حقوق بشر را به این زندان معطوف می دارد. از جمله زندانیان سیاسی رجایی شهر می توان از بینا داراب زند، امیر ساران، ارژنگ داوودی، خالد هردانی، حجت زمانی، جعفر اقلامی، ولی الله فیض مهدوی، مهرداد لهراسبی، فرهنگ پورمنصوری و شهرام پورمنصوری نام برد.
گزارش راديو فردا در همين رابطه[+]
مگر حشمت اله طبرزدي، مصطفي جوكار، مهرداد حيدر پور، فتاح مدني، بهروز جاويد تهراني ،مهرداد لهراسبي، ارژنگ داوودي،امير حشمت ساران، مريم آرائي افشين بايماني ،
خالق ارداني ،بينا داراب زند ،
و صدها و صدها زنداني ديگر كه در ساير شهرها واستانهاي كشوردرغل و زنجير بسر ميبرند، زنداني سياسي بحساب نمي آيند ؟؟؟
بهروزجاويد تهراني يك جوان بيست وسه ساله هم اكنون بيش از دوماه و اندي است كه درسلول انفرادي بسر ميبرد.

علیرضا شریعت پناه، یک مجاهد که نیروی بینایی خود را نیز تقریباً از دست داده است، معلول مادرزادی که حتا به سختی راه می رود، دستهایی کوتاه و پاهایی کج ومعوج دارد با جمجمه ای تغیر شکل داده و دفرمه شده و بالا تنه ای کوتاه همراه با برآمدگی در سینه وپشت، معلولی که حتا به سختی توانایی انجام کارهای روزانه خود را دارد، 14 سال است در سیاهچال های رژيم
مرگ تدريجی و پوسيدگی را تجربه می کند.
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس

ولايــت فـقـيـه (رهـبـر) و اسـتـقــرار يـک ديـکـتـا تــــوری تـوتـالـيـتـــــر
( فـاشـيـســم و استـالـيـنـيـسـم )
اسلام بنا بر ماهيت طبقاتی و سرشت ايدئولوژيک خود، نمی توانست – و نمی تواند – حامل آزادی ها و برابری های حـقـيقـی بـاشـد. اختلاف طبقـاتی و تبعيض نژادی – بصورت تفاوت بين مالک و مملوک، زن و مرد، برده و آزاد، مسلمان و غـير مسلمان، مؤمن و کافر– بعـنوان يک نص و حکم ثابت در سراسر قــرآن تـاًکـيـد و تکــرار شــده است.[65]
در قـرآن و احـاديث پيغـمـبر، سخنی از آزادی و آزادی بيان و عـقـيـده وجود نـدارد.[66] با اينحال گـروهی از نظـريـه پـردازان " اسـلام راستيـن " از آزادی، بـرابـری، عــدالـت اجـتـمـاعـی و حـتی سوسياليسم سخن گفته اند و خصوصاً از شورا و حکومت شورائی ياد کرده و در اين باره به آيه ای از قرآن (امرهُم شورُی بينهُم) استناد کرده اند.[67] در حاليکه اسـلام يک نظام ايدئـولـوژيک است و هرگونه آزادی، برابری و عدالت اجتماعی در دايرهً بستهً ايدئولوژی اسلام و به شرط اعـتـقـاد به آن، طـرح می شـود. بهـمـين جهـت در نظـام اسـلامی، انسـان هـا نـه بـر اساس خاستگاه طبـقـاتی يا اجتماعی خويش، بلکه – ابتدا – بر اساس گرايش های اعـتـقـادی خود به مؤمن و کافـر تـقـسيـم می شوند.[68] در اين طبـقه بندی آنچه اصل و اساسی است نه انسان– بعنوان موجود آزاد اجتماعی– بلکه اصل، اسلام بعنوان يک ايدئـولوژی و يک حقيقت برتر است. اسلامی که بقول مسعود رجوی: « محکـم و استـوار بر جـای خـويش خواهـد مـانـد. هـيچ کس و هيچ مکتبی هم تا به ابد، معترضش نخواهـند شد. هـر کس معـترض بشـود چـون بـا حق درآويخـته، به خاک سياه خواهد نشست».
برگــزيــده از کتـاب
مـلاحـضـاتــی در تـاريـخ ا يــــــــرا ن (عـلـل تاريـخـی عـقـب مـانـدگـی هـای جـامـعـهً ايــران) - پژوهشی از "دکتر علی ميرفطروس" [+]
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~
عکس های درد آور "شوانه جوانمرد 25 ساله کـُرد"
....................
شهر هزار زندانِ در زندان؛ تهران

فهرست زير کامل نيست!
بازداشتگاه آگاهی تهران، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه اداره اماکن نيروی انتظامی، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به ۶۴، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی، زندان رجايی‌ شهر (قزل حصار)، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوين، بازداشتگاه آگاهی در شهرری، ستاد مبارزه با مواد مخدر ری، بازداشتگاه کلانتری ۱۶۰ خزانه تهران، واحد ۳ زندان قزل حصار کرج، ندامتگاه خورين ورامين، بازداشتگاه آگاهی ورامين، بازداشتگاه آگاهی شهريار، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهريار، دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دادسرای ناحيه ۷ انقلاب و...
بازداشتگاه‌ها و زندان‌های دو مديريتى يا چندمديريتى غير متمركز، در حال حاضر سياست نيروى انتظامى مقابله با دستگاه قضايى است!؟
خودكشى زنان زندانى در زندان رجايى شهر، نقض بارز حقوق بشر نيست!؟
تعداد 1400 نفر زندانى بلاتكليف در زندان رجايى شهر، نقض بارز حقوق بشر نيست!؟
چشم بند، شكنجه و انفرادى، نقض بارز حقوق بشر نيست!؟
بازداشت نوجوان 13 ساله به خاطر دزديدن يك مرغ به مدت شش روز در بدترين بازداشتگاه ورامين، نقض بارز حقوق بشر نيست!؟
تعرض (تجاوز جنسی) به دختران و زنان بازداشت‌شده و زندانى، نقض بارز حقوق بشر نيست!؟
پس چيست؟؟؟
..........................
عکس هایی از اعتصاب امروز مهاباد

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home