Sunday, July 24, 2005

فـاشيسم، نـازيسم، استالـينيسم و اسـلام


هم ميهن! جان زندانيان سياسی در خطر جــدی است، آنها را فراموش نکنيم

امروز، يکشنبه دوم مرداد ۱۳۸۴ برابر با بيست و چهارم ژوئيه ۲۰۰۵
كريمي راد: گزارش منسوب به عليزاده، دروغ است!
سخنگوي قوه قضائيه گفت: گزارش منسوب به رئيس دادگستري تهران كه در آن موارد نقص حقوق شهروندي تصديق شده كذب است.
...............................
۲ مرداد ۱۳۸۴ - بعد از ظهر ۱۸:۳۴
عليزاده: گزارش دقيق بود، اما الان مسائل حل شده است
زندان‌هاي ايران به يكي از بهترين زندان‌هاي دنيا تبديل شده است كه حقيقتا جاي تشكر و قدرداني دارد و هم‌اكنون هر فرد زنداني به طور متوسط 12 متر مربع فضا در اختيار دارد درحالي كه قبلا چنين نبوده است».
خدا را بر اين ادعا گواه مي‌گيرم كه در هيچ مكاني در نيروي انتظامي يا وزارت اطلاعات و يا در سپاه و بسيج اساسا توهين، هتك حرمت، و ضرب و شتم وجود ندارد و اين همان چيزي است كه ما به آن افتخار مي‌كنيم.
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس


اســلام راستيـن و تـوتـالـيـتــاريـســم

(تمـام خـواهـی و سـلـطــه گــرائـی)
ايـدئـولـوژی فـراگـيـر بـرای تـشــريع تصـمـيـمـات " پـيـشــوا" ( امـام)

تـوتـالـيـتـاريسـم و اســـلام– اسـاسـاً و ابـتـدائـاً– يـک نـظـام ايـدئـولـوژيـک می بـاشنــد، در ايـن دو سيستم، ايدئولوژی (فـاشيسم، نـازيسم، استالـينيسم و اسـلام) بعنوان يک حقيقت برتر، همهً ارزش ها و عقايد اجتماعی، سياسی و اخلاقی جامعه را تحت سلطهً خويش دارد. ايـدئـولـوژی در رژيـم هـای توتالـيـتـر چيـزی شبيـه به آمـيختگی ديـن و دولـت در نظام اسـلامی است آن چنـانـکه رئيس سياسی جامعه در عين حال رئيس مذهبی آن نيـز هـست. او است که قـوانين مــدنی، شـرعـی و اخـلاقی را تـنـظـيـم، تـفـسيـر و اجــرا مـی کــنـــــــــــــــــــــــد.
ايدئولـوژی– بعـنوان يک حقـيـقـت بـرتـر– چـه در رژيـم هـای تـوتـالـيـتـر و چـه در حکـومت های اسـلامی (خصوصاً شيعی) خود را از طريق تبلـيغـات گـسترده، تـفـتـيش، بازرسی فکـری، تکـفـيـر مذهبی، قهر و خشونت، ارعاب، ترور جسمی و فکری، سرکوب هر نوع دگرانديشی و آزاد فکری تحمـيل و تثبيت می کـنـد. اصول ايـدئـولوژيک بعنوان "وحی مُـنزل" و "کلام آخر" به ابزار تحميق توده ها و وسيله ای برای سرکوب آزادی ها و آرمان های دموکـراتـيـک روشنـفـکـران جامعـه بدل می شـود. نـازيسـم (در آلـمـان) و فـاشيـسـم (در ايـتـالـيـا)، استـالـيـنـيـســم (در شـوروی) و حکومت جـمهـوری اســــلامی (در ايـــران) نـمـونـــه هــای عــيـنـی و تـاريـخـی ايـن مـدعــا هـسـتـنـــــــــد.

ايـدئـولـوژی بـرای رژيم های توتالـيتر دو نقـش اساسی دارد؛ نخست: ايجاد مشروعـيت برای رژيـم و رهبر است. رهبر در رژيم توتالـيتر (مانند امام و پيشـوا در حکـومت اسـلامی) بـرای جلـوه دادن اختيارات بلا منازع خويش، ناگزير بايد از ايدئولوژی کمک بخواهد زيرا برای مشروعيت حکومت او هـيچ مـنـبع ديگـری وجود نـدارد. اين بدان معـنا نيست که ايـدئـولـوژی حکـومت هـای تـوتـالـيتر (از جمله حکومت اسلامی) يک مقولهً مشخص و تفسير شده است، زيرا اگر نقش رهبر، تنها عملی کردن برنامهً روشن و از پيش معـين شده باشد اصالـت بـا ايـدئـولـوژی و برنامه است نه با رهـبـر.
هر چه ايدئولوژی، روشن تر و برنامه، دقـيـق تر باشـد، دست و پای "رهـبر فـرهـمـند" بيشتر بسته است. هـيـتـلـر در "نبـرد مـن" نـوشتـه است: "برای بسياری از پيـروان، جوهـر جنبش ما، در نـّص بـرنـامـه هـا و اسـاسنـامـهً مـا نيست، بـلکـه در معـناهـائی است که ما می توانيم به آنها بدهـيم".

دومين نقـش ايدئولـوژی در رژيم های توتاليتر و اسلامی عبارت از ايجاد از خود بيگانگی و جنون جمعی در ميان توده هـای هـوادار است. مـوج تظاهـرات جنون آميـز، خودسوزی ها و سيل نامه ها و طومار های گـريه آلـود در بيـان عـجـز و نـاتوانی و بی ارزشی وجود تودهً هـوادار و در ستايش "عـظمت"، "اگاهی شگـرف" و "معـجـزه آسا"ی رهبر، سراسر نشريات، روزنامه ها و برنامه های راديو– تلـويزيونی رژيم های توتالـيـتر را پُـر می کنند. اين امر، از خودبيگانگی و رواج بی حسّی اخلاقی در ميـان توده هـا را تشـديـد می کند. هنگامی که رهبر، دست به تجاوزات آشکار به حقـوق مردم می زند و حتی چهار چوب های پـذيـرفـته شـدهً اسمی را نيـز زيـر پـا می گـذارد، چيـزی بايد وجود داشتـه باشـد کــه جـلـو بـروز خشـم مـردم را بگـيـرد و آن را بسـوی ديگــری متـوجه نمـايـد. در اينجاست که ايدئولـوژی از طريق جنون جمعی و هـمـراه با بی حسی اخلاقی نسبت به قربانيان، بکمک رژيم های توتاليتر می شتابد. هيتلـر، استالـين و خمينی و مسعـود رجـوی مـوفـق شـدنـد ايـن "بی حّسی اخلاقـی" را بـوجـود آورنـد. وظيـفـهً ايـدئـولـوژی اينست که "مسائل"ی بـوجـود آورد کـه بتوان خشم مـردم از کـم و کاستی هـا و بی نوائی های موجود را متـوجهً آنهـا کـرد. ايـن مسئـولـيـن و مقـصّرين، گاهی مشخص تـرنـد: برای هـيـتـلـر، يهـوديـان و برای آيت الله خمينی، شيطان بزرگ (آمـريکا) و جـنگ عــراق و... گاهی مـبـهـم تـر (مـاننـد خـرابکاران، خـائـنيـن، ضد انـقـلاب و...)
بايد يادآور شد که تفاوت اصلی ميان نقش ايدئولوژی در رژيم های تـوتـالـيـتر و رژيم های مبنی بر دمـــوکــراسی، انـحـصاری بــودن ايـــدئـــولــوژی در رژيــم هــای تــوتـالـــيــتــــــــــر است.
برگــزيــده از کتـاب
مـلاحـضـاتــی در تـاريـخ ا يــــــــرا ن (عـلـل تاريـخـی عـقـب مـانـدگـی هـای جـامـعـهً ايــران) - پژوهشی از "دکتر علی ميرفطروس" [+]
........................

نمائی از تهرانِ اسلامزده بعداز گذشت 26 سال از اشغال ايران از زبان پاسدار رضا زارعی فرماندهً نيروی انتظامی رژيم:
امروز، پنجشنبه سی ام تير ۱۳۸۴ برابر با بيست و يکم ژوئيه ۲۰۰۵
در مصاحبه اختصاصي سردار زارعي فرمانده نيروي انتظامي استان تهران با روزنامه حکومتی جمهوري اسلامي اعتراف کرد:
هشدار درباره مشكلات حاكم بر « كمربند امنيتي تهران »
سردار رضا زارعي فرمانده نيروي انتظامي تهران نگران است!؟
عمده ترين نگراني سردار زارعي كمربند امنيتي تهران(؟) است .
او مي گويد :" اگر تهراني بدون مشكلات و معضلات مي خواهيم ابتدا بايد مشكلات شهرهاي حاشيه تهران را حل كرد. ده شهر حاشيه ايي تهران 80 تا 90 درصد جمعيت مهاجر دارد. فقط در كرج 3000 خانواده فيوج هستند. نيازي به توضيح نيست وقتي مي گوئيم « مهاجر » يا « فيوج » چه معنا و مفهومي پشت اين واژه ها قرار دهد(خلاف کاران حرفه ای). سردار مي گويد : "مردم عادت كرده اند همه چيز را از نيروي انتظامي مطالبه كنند".
زنان خياباني، گدانماها، بچه هاي خياباني، معتادين تابلو وغير تابلو و... هيچ كدام اينها ربطي به نيروي انتظامي ندارند. نيروي انتظامي هيچ وظيفه اي در قبال اين زشتي هاي جامعه ندارد.
مسئول بچه هاي خياباني ما نيستيم.
ماه قبل اگر از عوارضي تهران ـ قزوين رد مي شديد آنجا مملو بود از دستفروش، گدا، معتاد، جيب بر، دزد و... اينجا را ما پاكسازي كرديم.
اراذل و اوباش به كساني گفته مي شود كه اولا سابقه مجرميت داشته باشد، قداره بند باشد، چاقوكش، زورگو، باج گير و بالاخره كساني كه وجودشان در يك منطقه ناامني ايجاد بكند.
مشكلات فراوان است. كمبودهاي فرهنگي، اخلاقي، اجتماعي و تربيتي بيداد مي كند.
باغهاي شهريار بارانداز موادمخدر، مشروبات الكلي، عياشي و... شده است
بسياري از مشكلات ريشه در فقر، مشكلات فرهنگ، اقتصادي و اجتماعي دارد.
در پاكدشت ورامين 50 كوره پزخانه هست و افرادي كه در آنجا زندگي مي كنند در بدترين شرايط هستند.
بدون همكاري مردم كارها پيش نمي رود...
اين کارت پستالی است از تهران و تمام شهرهای بزرگ و مراکز استان های ايران زير سايه سياه و شوم حکومت مافيائی - مذهبی.
فقط يک راه بيشتر باقی نمانده، تشکيلات و سازماندهی برای مبارزه ای همگانی، پيگير و مداوم تا سرنگونی رژيم و رسيدن به آزادی.
.......................
Activists condemn execution of gay teens in Iran[+]
ANKARA, 25 Jul 2005 (IRIN) - Human rights groups the world over have strongly condemned the recent execution of two gay teenagers in northeastern Iran.
.......................
Report: Iran Gay Teens Executed[+]
The two boys, who were identified only by their initials, were executed for having sex with each other. Homosexuality is illegal under the Sharia law, which allows execution of children as young as 9 years of age.
.......................
Pressure Mounts Over Iranian Execution Of Gay Teens[+]
.......................
Secretary Rice Urged To Condemn Iran Gay Executions[+]
One of the teens was 18, the other, according to the Iranian Students News Agency, is believed to have been 16 or 17.
.......................
Execution of Gay Iranian Teens[+]
SUMMARY: International human rights organizations are calling for action to be taken against Iran after officials publicly executed two gay teenagers last week.
.......................
IRAN: Activists Condemn Execution of Gay Teens[+]
Iran enforces Islamic Sharia law, which dictates the death penalty for gay sex.
Under the Iranian penal code, girls as young as nine and boys as young as 15 can be hanged.
.......................
Iranian teens executed for homosexuality!?[+]
While the teens admitted to having sex with each other, the London-based gay human rights group OutRage! believes the admissions were coerced under torture.
.......................
Global anger grows over teen executions in Iran[+]
International human rights organizations are calling for action to be taken against Iran after officials publicly executed two gay teenagers last week.
.......................
Iran Publicly Hangs Two Gay Teenagers[+]
Two unidentified gay teenagers were publicly executed in Iran this week for the crime of homosexuality. According to the London Times, the youths were executed in Edalat (Justice) Square in the city of Mashhad, in north-east Iran.
.......................

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home