Monday, May 16, 2005

بشارت


تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

بشارت خدا به زادگاهش باز می گردد

حکایتی دیگراز هوشنگ معین زاده منتشر شد

اانسان فراورده زمین است. از زمین بر آمده، بر روی آن زندگی می کند و سر انجام به زمین باز می گردد.
سرگذشت ظهور این موجود استثنایی عالم هستی، نشان دهنده اینست که در پیدایش او و تداوم حیاتش هیچ موجودی جز طبیعت نقشی نداشته است. با این همه، چنانکه بر این فرض استوار باشیم که آفریننده ای او را آفریده است، باید این اصل را نیز بپذیریم که این آفریننده می باید همچون او بر روی زمین باشد
تصور اینکه خدایی خارج از زمین دست به آفرینش او زده است، نه تنها با عقل و خرد منافات دارد، علم نیز چنین نظریه ای را منطبق بر واقعیت نمی داند. با چنین بینشی، به نظر می رسد که برای رهایی از هر گونه پندار واهی، باید خدای آسمان نشین را به زمین باز گرداند تا بسیاری از مشکلات فکری بشر در باره خدا مرتفع گردد.
این کتاب، کوششی است در جهت گشودن چنین دیدگاهی و تلاشی است برای باز کردن بابی که هم تکلیف انسان نسبت به خدا روشن گردد و هم معنایی برای حضور خدا در زندگی انسان ها پیدا شود، کاری که دیر یا زود می بایست به آن پرداخت.


کتاب بشارت را علاوه بر کتابفروشیها، بطور مستقیم نیز میتوان از آدرس زیر درخواست کرد.
بهای کتاب در کتابفروشیها معادل 15 یورو و با هزینه پست معادل 20 یورو است.
B . P . 31
92403 Courbevoie Cedex – France
Fax : 331 4768 7448
houshang@moinzadeh.com
www.moinzadeh.com

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

تـحـــريـم انتـخــابـات [+]
بـهـتــرين انتـخــاب

~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home