Monday, April 25, 2005

چــــرا؟؟؟


تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.
مـيـرفـطـروس

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

دست فروش ها به زبان تصـويـر [+]

~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~
هموطــن! زمان سرنگونی رژيم فساد و فقر و فلاکت اسلامی فرا رسيده است،
بايد ايرانِ اسلام زدهً اشغالی را پيش از تکه و پاره شدن نجات داده و به اين اسارت و نا بسامانی نقطهً پايان بگذاريم.
يگانه راز بقای رژيم و ادامهً اشغال ميهنمان در ضعف و پراگندگی و از هم گسيختگی ماست!؟
هموطـنِ همدرد! تا کی بايد نشست و نظاره گر نابودی خود و خانه امان باشيم!؟
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

جزوه افشاگر / به هوش باشيم كه كلاهى گشاد براى سرمان دوخته اند!؟

اما بدنيست كه درباره كانديداهاى موجود هم كمى صحبت كنيم تا معلوم شود كه محيط دانشگاهى ايران آيا غافل است و آيا ميتوان اميد داشت كه بر گرده اين مردم سوار شد. يك جزوه دانشگاهى خيلى پرخريدار كه هفته گذشته در تمام دانشگاه هاى كشور توزيع شده عنوانش هست تحريم تنها چاره خلاصى [+].
خلاصه اين جزوه را بخوانيد:
مردم ايران به هوش باشيد كه كلاهى بزرگ براى سر شما درست شده است، گشادتر از كلاهى كه بيست و شش سال پيش پدران ما دوختند و سرنوشت ايران را به باد دادند و خودشان يا گرفتار ترياك و مواد مخدر شده و يا گوشه نشينى پيشه كرده و ابراز پشيمانى ميكنند. ما نبايد راه آنها را ادامه دهيم فرصتى است براى نجات كشور كه نبايد از دست برود.
خواهران و برادران
دنيا رژيم خامنه اى را زير فشار گذاشته و اين رژيم مشغول معامله است اما كسى در دنيا حاضر به معامله با رژيمى نيست كه در هر پايتخت دنيا هزاران نفر آواره دارد و هزاران نفر را اعدام كرده و كشورى بزرگ و ثروتمند را به فقر كشانده و در پايتخت هاى بزرگ دنيا پرونده قتل دارد و هنوز قاتلانش در زندانهاى فرانسه و آلمان و آمريكا و كانادا زندانى هستند و بدترين كارنامه حقوق بشر را دارد. به هيچ پيمانى وفادار نبوده و نيست. در اين حالت تنها راهى كه براى رژيم و دزدان متحجر آن باقى مانده اينست كه به هر ترتيب كه شده راهى پيدا كند و از دست نومحافظه كاران آمريكائى كه كمر به سرنگونى اين رژيم و نجات مردم ايران بسته اند خلاص شود.
راه منحصرى كه برايشان باقى مانده اينست كه به دنيا نشان دهند كه مردم ايران همگى گروه انتحارى هستند و همين رژيم را ميخواهند و لايق همين هستند. فقط در صورتى كه موفق شوند و همين نمايش انتخابات را برگزار كنند، احتمال دارد نجات پيدا كنند و بار ديگر براى سالهاى طولانى بر گرده ملت سوار شوند. به همين جهت حكم شرعى ولى فقيه صادر شده است كه به هر ترتيب بايد مردم پاى صندوقهاى رأى كشانده شوند.
براى اينكار عده اى از بدنام ترين آدمها با سابقه اى مانند ديگران رديف شده اند كه با انتقاد از وضعيتى كه خودشان به وجود آورده اند مردم را به پاى صندوقهاى رأى بكشانند و قاتلانى مانند هاشمى رفسنجانى كه به اعتراف خودشان در كشتار هزاران تن دست داشته اند و يا مهدى كروبى پادوى آنها كه در تمام فجايع رژيم دست داشته، را براى هشت سال ديگر برسركار بنشانند و همين وضعيت فعلى ادامه يابد.
مردم به هوش باشند كه دنيا كارى بيش تر از اين نميتواند براى ما انجام دهد اگر نخواهيم. به همين جهت اطلاعات اين جزوه را به اطلاع همسايگان و خانواده خود برسانيد و اجازه ندهيد كه اينها بار ديگر با فروختن و به حراج گذاشتن اموال و دارائى هاى كشور بر گرده ما سوار شوند.
آدمهاى تازه اى كه وارد صحنه انتخابات شده اند پيشينه بدترى دارند. از آن جمله است قاليباف فرمانده نيروى انتظامى كه بعد از تهديدهاى سپاه پاسداران توسط خاتمى معامله اى شد و امضاء كننده نامه كودتاى فرماندهان سپاه به دولت راه يافت و در اين مدت هم با شدت تمام كارهايش را پيش برد اما ظاهر مهربان و با لبخند گرفت براى همين روز. حالا هم به تصور اينكه مردم ايران گول خورده اند لباس شخصى پوشيده است.
از آن طرف احمد توكلى كسى كه در مقام رئيس سپاه بهشهر بزرگ ترين فجايع را در اوايل انقلاب در آن خطه شمال به راه انداخت و بعد از سوى وزارت اطلاعات به انگلستان فرستاده شد و در بازگشت وى را در مقابل هاشمى رفسنجانى گذاشتند كه نقش اپوزيسيون را بازى كند و خودش را مخالف نشان دهد يكى ديگر از كانديداهاست. كافى است شرح دادگاه دكتر نياكى را از بزرگ ترها بپرسيد تا به خصوصيات اين متحجر بدنام پى ببريد.
يكى ديگر محسن رضائى است كه مسئول اول كشتار هزاران ارتشى در جريان جنگى است كه به خاطر او و به دستور خمينى و هاشمى رفسنجانى كش پيدا كرد و تمام فرصت هاى يك نسل را به هدر داد.
اين آقا بعد از بيست سال فاجعه در سپاه پاسداران حالا لباس شخصى پوشيده و حرفهاى مامانى ميزند و سايت بازتاب درست كرده كه خودش را مخالف وضعيت فعلى كشور نشان دهد. آن يكى احمدى نژاد وضعيت بهترى دارد كسى است كه به عنوان مأمور اطلاعات به انگلستان فرستاده شد و در آنجا به طور صورى درباره اسفالت تحصيل كرد و در همه مدت نوحه خوان دربار نماينده ولايت فقيه در لندن بود و بعد هم كه برگشت در مسجد شاه [امام ] به نوحه خوانى در جلسات هيأت مؤتلفه پرداخت و سرانجام هم به دستور عسگراولادى به شهردارى تهران رسيد كه پول مردم بيچاره را در حلق هيأت مؤتلفه بريزد و طرحهائى مانند مونوريل را به آنها واگذار كند و هر چه متخصصان بگويند اين طرح مزخرف است پاى حرف خود بايستد.
اما شايد از همه روباه تر على لاريجانى باشد كه خمينى هم معتقد بود كه به او اعتمادى نيست و دو سه بارى كه خامنه اى او و برادرش را به سمت هاى مهم گماشت به دستور خمينى بركنار شد ولى حالا به دليل آنكه به خامنه اى درس ميدهد شده است مسئول كارها و تحميق مردم. اين همان كسى است كه ده سال در صدا و سيما مسئول تحميق مردم بود حالا ميخواهد رئيس جمهورى شود.
ديگرانشان دست كمى از هم ندارند و هيچ كس پرونده اش سالم نيست از جمله دكتر مصطفى معين كه دانشجويان اصفهانى پته اش را روى آب ريختند و او را هو كردند و پرونده هاى مربوط به دوران رياستش بر دانشگاه معتبر پهلوى شيراز را باز كردند. دو دانشجوئى كه در زمان وى به دادگاه هاى انقلاب معرفى شدند در اصفهان خودشان را به عنوان شاهد نشان دادند.
اما مردم ايران بدانند كه اگر فريب وسوسه هاى هاشمى رفسنجانى و ديگران را خوردند و به هر كدام از اينهائى كه از شوراى نگهبان بيرون آيند رأى دادند، در مقابل نسلهاى آينده مسوول خواهند بود. بچه هاى اين سرزمين به قيمت تحمل مجازات هاى سخت محروميت از تحصيل، افتادن در سياه چالها سعى كردند شما مردم را با خبر كنند آيا باز هم ميخواهيد احتياط كنيد. كى بيدار خواهيم شد. و خواهيم دانست كه تنها راهش نرفتن پاى صندوقهاست. بگذاريد مجبور شوند تقلب كنند و با رسوا كردن آنها نگذاريد دنيا حرفهاى يك مشت تروريست دروغگو را باور كند.
نيمروز [+] / به نقل از على مستعلى زاده- تهران
~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~*!*!*~!~

تـحـــريـم انتـخــابـات [+]
بـهـتــرين انتـخــاب

~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home