Tuesday, August 13, 2002

جدائي « دين » از « دولت »ايران آرامن ايرانيم آرمانم رهائي
از اين دين مردم فريب ريائي

تاريخ ر’شد و گسترش اسلام و “ مسلمان سازي “ را نميتوان فهميد ؛ مگر آنكه: ابتدا خصلت “ خشن “ ؛ “ تند “ ؛ “ متجاوز “ و “ مهاجم “ آنرا بشناسيم .


. . . توده هاي محروم ؛ ستمديده ؛ در خون نشسته ؛ قتل و غارت شده و بي پناه ايران ؛ پس از 24 سال تحمل و تجربة خونين حاكميت اسلامي ؛
بتدريج به آگاهي هاي تاريخي - طبقاتي خويش دست مي يابند ؛ اينك وظيفة همة نيروهاي آزاديخواه و انقلابي و همة مردم ؛بويژه جوانان است كه -
با حفظ همبستگي هاي درون خلقي - ضمن مرزبندي دقيق و روشن با نيروهاي مبارزي كه براي استقرار (( جمهوري دمگراتيك اسلامي )) ميكوشند --
در تحقق يكي از مضمون هاي اساسي انقلاب دمكراتيك ايران يعني ((( اصل جدائي كامل دين از دولت ))) مبارزه نمايند.

««بررسي آراء و عقايد نظريه پردازان “ اسلام راستين “ ( يعني خواستاران بازگشت به اسلام اوليهٌ ) مسئلة مهمي است كه بايد بطور جٌدي و اساسي به آن پرداخت.»»

(( اختلاف من « علي شريعتي » با او « آخوند سنتي » اختلاف پسر و پدري است در داخل يك خانواده ... )) “ اسلامشناسي - ج3 - ص 14 و 15 “

ادامة ملاحظات از روز پيش را دنبال ميكنيم ؛ حتمآ بخش هاي قبلي اين پژوهش را مطالعه بفرمائيد.

ما - در صفحات گذشته - بروشني نشان داده ايم كه حكومت اسلامي - در همهْ اشكال آن - اساسآ يك حكومت ” ايدئولوژيك ” و ” تئوكراتيك ” است و هرگونه آزادي ؛
عدالت و ديگر ارزشهاي اجتماعي - تنها و تنها با اعتقاد افراد به دين - و خصوصآ به اسلام - قابل طرح است ؛ بنابراين : تصوٌر ” عدم اعتقاد افراد به يك دين يا مذهب ” و در عين حال برخورداري آنها از حقوق برابر ” در امر انتخاب شدن ؛ استخدام ؛ تحصيل ؛ قضاوت و ... ” ميتواند فقط يك ” قيد محال ” باشد ؛ زيرا ” جمهوري دموكراتيك اسلامي ”
نيز - چنانكه از نام آن پيداست - اصول و ارزش هاي اساسي خود را از اسلام و از اصول ” تشيٌع ” ميگيرد ؛ اسلامي كه بقول ” مسعود رجوي ” :
” كبيرترين ارزش هاي آن ؛ خداست ... جوهر نظام ؛ نفي همهْ چيزهاي ديگر است. ” ( ديدگاههاي مجاهدين دربارهْ قانون اساسي دولت اسلام - ص 75 ).

در طرح ” رابطهْ دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي با دين و مذهب ” - همچنين - تآكيد شده است كه اين دولت :
” هيچ دين و مذهبي را بهيچ عنوان داراي حقوق و امتياز ويژه اي نمي شناسد و تبعيض در ميان پيروان اديان و مذاهب گوناگون را مردود مي شمارد ”.
اين ادعا نيز هم با آيهْ هاي قرآن مغاير است «« هر كس غير از اسلام ؛ دين ديگري اختيار كند ؛ هرگز از او پذيرفته نيست ( سورهْ آل عمران - آيهْ 85 ). »»
و هم با نظرات اعلام شدهْ رهبران سازمان مجاهدين خلق. از جمله ” مسعود رجوي ” ( رهبر مجاهدين ؛ مسئول شوراي ملي مقاومت و نخست وزير دولت موقت
جمهوري دموكراتيك اسلامي ) ضمن اينكه ” همهْ مكاتب فلسفي و سياسي - از عقليون تا ايده آليست ها و ماترياليست ها و ... ” را ” مكاتب مصلحت گرائي يا
پراگماتيستي آمريكائيو نتيجهْ زندگي كاسبگارانه ” ميداند. ( تبيين جهان - دفتر 11 - ص 30 ) تآكيد ميكند كه دفاع از اسلام ؛
دفاع از مذهب جعفري است زيرا : ” مذهب جعفري ( شيعهْ دوازده امامي ) چيزي نيست جز اسلام واقعي ” ( تبيين جهان - دفتر اوٌل - ص 41 ).

” محمد علي توحيدي ” ( عضو دفتر سياسي سازمان مجاهدين خلق ) نيز دربارهْ ارزش و ارجحيٌت تامٌ ايدئولوژي اسلامي مجاهدين نسبت به مذاهب و ايدئولوژي هاي
ديگر تآكيد ميكند : ” انديشهْ مجاهدين ؛ نقطهْ پايان كيفي بر همهْ برداشت ها و تفاسير طبقاتي از اسلام در تاريخ معاصر است ... از نظر مجاهدين ؛
اسلام مكتبي است كه عالي ترين جايگاه را در صدر كليهْ مكاتب مترقي و انقلابي حائز است ” ( نشريهْ مجاهد - شمارهْ 276 - ص 20. مقايسه كنيد با نظرات :
” ابوذر ورداسبي - جزميت فلسفهْ حزبي - ص 144و158و168 + مجيد شريف - نشريهْ راه آزادي - شمارهْ 2 - ص 36 - 37 ).

بنابراين : تآكيد بر اينكه : ” دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي ؛ هيچ دين و مذهبي را - بهيچ عنوان - داراي حق و امتياز ويژه اي نمي شناسد
” اگر يك فريب سياسي ” نباشد - حداقل يك ” مانور سياسي ” در برابر ” ترك ذهني ” و ترديد روزافزون مردم ايران نسبت به ارزشها و عقايد اسلامي است.
ما - بروشني - نشان داده ايم كه « جدائي ” دين ” از ” دولت ” » و ” عدم تبعيض و امتياز نسبت به اديان و عقايد ديگر ” ؛ اساسآ در ذات ” انحصارگرا ” ؛
” تمام خواه ” و ضددموكراتيك اسلام شيعي نمي تواند ” واقعيت ” داشته باشد و بهمين جهت ما - عميقآ - معتقديم كه ” جمهوري دموكراتيك اسلامي شوراي ملي مقاومت ”
( و تنها نيروي اصلي و اساسي آن ؛ يعني سازمان مجاهدين خلق ) نيز - اساسآ - حكومتي ايدئولوژيك ؛ تئوكراتيك و لذا ضددموكراتيك خواهد بود.

اين اعتقادي است كه در نوشته ها و نظرات شخصيت هاي وابسته به ” شوراي ملي مقاومت ” و ” سازمان مجاهدين خلق ” نيز - پنهان و آشكار - تصريح و تآكيد شده است.
” آيت اللٌه جلال گنجه اي ” ( نمايندهْ جمعيت ” داد ” در شوراي ملي مقاومت و از وابستگان به سازمان مجاهدين ) - بروشني - يادآور ميشود :

««« ” قابل تصوٌر نيست كه در اين مرز و بوم ( ايران )جدا و بيگانه از مذهب ؛ قدمي از قدم برداشته شود براي ملت ايران (؟!) هر گام به پيش نه تنها در تضاد
با مذهب ؛ مورد قبول اين ملت نخواهد بود ؛ بلكه فقط با دستمايه اي از انديشه ها و نيروهاي اين مذهب ( تشيع ) قابل پيمودن است ... هرگونه تلاش براي ضديت با اين
مذهب ( تشيع ) نه تنها در تضاد با منافع انقلاب و مقاومت قرار دارد بلكه تلاشي است عبث و مايهْ انفراد و تجزيهْ عاملان آن خواهد گرديد. ”»»»
( راه آزادي - نشريهْ جمعيت ” داد ” : عضو شوراي ملي مقاومت - شمارهْ 6 - ص 19 و22و70 ).

” ابوذر ورداسبي ” - نظريه پرداز ” اسلام راستين مجاهدين ” نيز تآكيد ميكند : ” رژيم جديدي كه با مبارزات مجاهدين خلق مستقر خواهد شد
( يعني جمهوري دموكراتيك اسلامي ) بهرحال صبغهْ اسلامي آن و تآثير ايدئولوژي اسلام در آن ؛ انكارناپذير است.” ( راه آزادي - شمارهْ 2 - ص 29 ).

بنابراين با قاطعيت ميتوان گفت كه در ” جمهوري دموكراتيك اسلامي مجاهدين ” نيز مانند ( جمهوري اسلامي ” آيت اللٌه خميني ” ) وجود آزادي ؛ دموكراسي و ادعاي اينكه :
” هيچكس به دليل عدم اعتقاد به دين يا مذهب محروميتي نخواهد داشت ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حقوق واقعي ”.
ادامة اين ملاحظات را فردا دنبال خواهيم كرد.
“ به نقل از كتاب “ ملاحظاتي در تاريخ ايران ؛ اسلام و « اسلام راستين » “ نوشتة :
“ علي ميرفطروس “
آگاهي از اين واقعيات تاريخي براي جوانان دردمند و بي پناه ايراني حياتي و ضروريست ؛ بويژه در اين روزهاي حساس و سرنوشت ساز.

همزبان حرفي بزن ؛ چيزي بگو ؛ كاري بكن
سرخ و آذر گونه و هشيار باش

هميشك و خبرچين يادتان نرود.


((( هميشك ))) + ((( خبرچين )))

0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home