Thursday, May 23, 2002

ايران آرا

چنانچه هنوز وجداني در شما ايراني ها باقي است
به اين +++ مصاحبه +++ گوش كنيد.
به درد دلهاي يك دختر خود فروش ايراني ؛ گوش كنيد
از ماجراي طلاقش ؛ واعتياد شوهرش و امرار معاش خود و كودك چهار ساله اش مي گويد ؛
از تجربه اش ؛ مشتري هايش ؛ و از دختر بچه هاي ده ؛ دوازده ؛ چارده ساله هاي كاسب ميگويد
از خود فروشي زن هاي شوهر دار ؛ از شوهران معتاد پا انداز ؛ و از ملا ها و پاسدارها ميگويد ؛
از سكس و مواد مخدر ؛ از عمق فاحعه ايكه عوامل جمهوري سياه اسلامي پايه گذاران اصلي آن هستند؛
و از فسادي كه بيخ و بن جامعه را گرفته ؛ با هق هق گريه تعريف ميكند ؛ و از آوارگان خارج از كشور كمك ميطلبد !!!
حتمآ باين +++ گفتگو +++ گوش كنيد
واز شنيدن آن ؛ پي به ماهيت پا اندازان جمهوري نكبت بار اسلامي ببريد. اگر چه بر همگان روشن است و توضيح واضحات !!!!!
0 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home