Sunday, March 13, 2005

سيــاه جامـگان ِ تاريک انديش !

تاريخ رشـد و گـسترش اســلام را نمی توان فـهـمـيـد مگـر اينکـه ابتـداء
خصلـت خـشـن، تــنـد، مــهــاجــم و مــتــجــاوز آنـرا بشنـاسيـم.

مـيـرفـطـروس
~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~

وحشت و هراس ِ گـزمــه های رژيم از خيزش مردم

نمايش تصاوير دختران سياه پوشی که اسلحه هايشان را به سوی مردم نشانه گرفته اند!؟
نشانگر کابوس سرنگونی رژیم اسلامی است، که خواب را از چشم دانه درشت ها ربوده است
سياه جامگان! "به چهرهً اين دخترکان ِ شستشوی مغزی داده شده نگاه کنيد"!؟ [+]
ديروز - خواهران ذينب- امروز - سياه جامگان - فارغ التحصيل از دانشگاه علوم انتظامی
دارای مدرک دکترای آدمکشی و سرکــوب!؟
« کس چــو زن در معبد سالوس قربانی نشد!؟ »
~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~
مـُـعـرفی يک کتاب خواندنی

" بشـارت " خدا به زادگاهش باز می گردد

بازگشت خدا به زادگاهش، خبر خوشی است برای خدا پرستانی که به سبب آسمان نشین بودن خدا،هر چه میگردند او را نمی یابند،هر قدر فریاد می زنند، پاسخی ازاو دریافت نمی دارند.

بازگشت خدا به زادگاهش، در عین حال خبر خوش پایان «هجرت» اوست. او به زمین باز میگردد تا دوران پیری و سالـخوردگی خود را در میان خدا پرستان بگذاراند.

ازآن هنگامی که جـماعتی بنا به مصلحت خود یا صلاح اندیشی به حال مردم، خدا را از زمین، جایی که در آن زاده شده و به خدایی رسیده است، به آسمان فرستادند، تاکنون هیچ اثر مثبت و مفید ازاو دیده نشده است. به همین سبب بسیاری از مردم می پندارند که اگر خدا را از زادگاهش بیرون نمیکردند، اواز حال بندگان خود غافل نمی ماند واجازه نمیداد این همه بیداد و ستم به نام او برمردم روا دارند و اینهمه حرف و حدیث پشت سر او بزنند.

انتشارات آذرخش، با شادباش نوروزی انتشار کتاب:
بشـارت " خدا به زادگاهش باز می گردد" نگارش آقای - هوشنگ مـُعین زاده را به آگاهی دوستان می رسانــد.
برای سفارش و آگاهی بيشتر به سايت
[هوشنگ معِین زاده][+]
مراجعه بفرمائيد
~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~
جشـن تـحـــريـم + پيش بسوی رفـــرانـــــدوم
.::[+]اســـلايــد شــــو::.
~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~

تـحـــريـم انتـخــابـات [+]
بـهـتــرين انتـخــاب

~!~***~!~***~!~***~!~***~!~***~!~

1 شـمـا چــه می گوئيـد؟:

At Sunday, 13 March, 2005, Blogger مجيد زهری نـوشتـه...

اين شعر را بارها و به دفعات خوانده ام، ولی هر بار، زيباتر و زيباتر در نظرم جلوه کرده است، چرا که حرف امروز ماست.
نوروزت پيروز!

 

Post a Comment

لينـک بدهيـد:

Create a Link

<< Home